Metro İstanbul
Metro İstanbul

Yönetim Sistemleri Politikaları

Yönetim Sistemleri Politikaları

Metro İstanbul kentsel verimliliğe önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan, sürdürülebilir gelişmeyi karar alma mekanizmalarının önemli bir unsuru olarak kabul eden bir kuruluştur. Metro İstanbul’un hedefi İstanbullulara güvenli, hızlı, ekonomik ve konforlu raylı toplu taşımacılık hizmeti sunmak ve sürekli yolcu memnuniyetini sağlamaktır. Yolcu memnuniyetinin, çalışanlarının mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğine inanan Metro İstanbul, çalışanlarına da en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemektedir.

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas almakta ve iş süreçlerindeki verimliliği, sektördeki en iyi uygulamalar seviyesine yükselterek mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamaktadır.

Maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmak, geleceği güven altına almak için tedarikçileriyle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Metro İstanbul, bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini kalıcı ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, Kalite Yönetim Sistemi'ni yaşam şekli olarak benimsemiştir. Kalite Yönetim Sistemi ile hizmet kalitesini arttırmayı bir görev olarak kabul eden Metro İstanbul, bu sistemin gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

Kalite Yönetim Politikamız

Metro İstanbul sürdürülebilir kentsel hareketliliğe önemli katkı sağlayan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi karar alma mekanizmalarının önemli bir unsuru olarak kabul eden bir kuruluştur. 

İstanbullulara güvenli, hızlı, ekonomik ve konforlu raylı toplu taşımacılık hizmeti sunmayı ve yolcu memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı önemsiyoruz. Yolcu memnuniyetinin, çalışanlarının mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğine inanarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamı sağlamayı, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Metro İstanbul olarak;

 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, misyon ve vizyonumuza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
 • Yürürlükteki ulusal mevzuat şartlarına ve uluslararası sözleşmelere tam ve eksiksiz olarak uymayı,
 • Faaliyetlerimizde, müşteri memnuniyetine odaklanarak tüm aşamalarda şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla hareket etmeyi,
 • Sürekli gelişim yaklaşımı ile hizmet kalitemizi ve yönetimsel mükemmellik seviyemizi istikrarlı şekilde iyileştirmeyi, 
 • Veriye dayalı çalışmayı esas alarak iş süreçlerinde etkinliği ve sektöre teknolojik ürün ve hizmetler kazandırmayı,
 • Maliyetleri düşürerek, verimliliği artırmak ve geleceği güven altına almak için tedarikçileriyle işbirliği ve güven içerisinde çalışmalarını sürdürmeyi, 
 • Bütün faaliyet alanlarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sürdürülebilir kılmayı, Kalite Yönetim Sistemi'ni yaşam biçimi olarak benimsemeyi, 
 • Kalite Yönetim Sistemi ile hizmet kalitesini artırarak, bu sistemin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 Çevre Politikamız

Toplu taşımacılık hizmetleri arasında en çevreci ulaşım aracı olan raylı sistemler işletmecisi olarak, kentsel çevrenin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı ve raylı sistemlerin kullanımını teşvik ederek mevcut kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonlarımızı azaltmak, çevre yönetimi performansımızı sürekli iyileştirmek amacıyla, Metro İstanbul olarak;

 • Çevre ile ilgili tüm ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uymayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile topluma duyarlı ve çevreyi koruyan bir şirket olmayı,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini belirlemeyi, yeni proje ve uygulamalar ile bu etkileri kontrol altında tutmayı,
 • İnsana ve çevreye duyarlı olma değerimiz doğrultusunda farkındalık ve yayılımı sağlamak için eğitimler ve iletişim çalışmalarıyla tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Sürekli gelişim kültürü stratejik amacımız doğrultusunda çevre yönetimi süreçlerimizi iyileştirmeyi,
 • Ulusal ve yerel resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, diğer toplu taşımacılık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tedarikçiler ile işbirliği yapmayı taahhüt ederiz.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Metro İstanbul, toplu taşımacılık işletmeciliğini sürdürdüğü kent içi raylı ve halatlı sistemlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, oluşturulan ortamı sürekli daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirmeyi ve bu ortamların sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar.

Metro İstanbul’da;

 • Tüm faaliyetler “Önce İnsan” anlayışıyla sürdürülür. 
 • Çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz olup her türlü idari ve ticari hedefin üstündedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler dikkate alınarak faaliyetler disiplin çerçevesinde sürdürülür,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin devamlılığı sağlanır, yapılan tüm faaliyetlerde sağlık ve güvenlik konusundaki riskler ve tehlikeler bilimsel, çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlar ile sistematik olarak yönetilerek sürekli iyileştirilir ve bu sayede, iş kazaları ve meslek hastalıkları ortadan kaldırılır veya azaltılır,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlar ve tedarikçiler bilinçlendirilir ve eğitimlere tabi tutulur,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim kurulur,
 • Her kademedeki personelin aktif katılımı teşvik edilerek işbirliği ve dayanışma sağlanır,
 • Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen veri toplum sağlığı dikkate alınarak ilgili taraflar ile paylaşılır,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek değişikliklerde çalışanların görüşleri alınır, çalışanlar, sağlık ve güvenlik konularında temsil edilir,
 • Öncelikli sürdürülebilirlik konularımızdan biri olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlerimiz sürekli iyileştirilir.

Metro İstanbul olarak, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz her yerde çalışanlar, tedarikçiler, yolcular ve ilgili tüm taraflar için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ortamlar sağlamayı taahhüt ederiz.

 


Yolcu Talep, Şikâyet ve Öneri Yönetim Politikamız

Metro İstanbul kent içi raylı sistem işletmecisi olarak, yolcuların istek ve beklentilerini aşarak, yolcu memnuniyetini sürekli geliştirmeyi, geri bildirimlere hızlı dönüş sağlamayı ve önerileri aksiyona çevirerek sonuçlandırmayı, kullanmış olduğu sistemleri teknolojik ve dijital dönüşüme hızla entegre etmeyi amaçlar.

Her şikâyet, hizmet kalitesini yükseltebilmek için bir fırsat olarak görülür. Yolcularımız, ALO 153 çağrı merkezi ve diğer iletişim kanallarıyla teşekkür, şikâyet ve önerilerini Metro İstanbul’a iletebilir. Metro İstanbul’un teşekkür, şikâyet ve öneri yönetim prosedürü; erişilebilirlik, şeffaflık, objektiflik, gizlilik, izlenebilirlik, hesap verebilirlik, yasal mevzuata uygunluk ve müşteri odaklılık kriterlerine uygundur.

Metro İstanbul; şikâyetlerin çözümündeki hassasiyetini sürekli geliştirmeyi, müşteri şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da müşteri memnuniyeti sağlanana kadar takip etmeyi, belirlenen göstergelerle performansını kontrol ederek sürdürülebilir bir iyileştirme sağlamayı ve TS ISO 10002 ilkelerinden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

 


Enerji Yönetimi Politikamız

Metro İstanbul, ekosistemi koruma prensibini benimseyerek, etkin kaynak yönetimi ve topluma fayda stratejik amaçları doğrultusunda tüm faaliyetlerinde, sunduğu hizmetin kalitesinden ve konforundan ödün vermeden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulayarak, enerjinin etkin ve verimli kullanımını sağlar.

Metro İstanbul olarak;

 • Enerji ile ilgili ulusal politikalara ve yasal mevzuata uygun hareket etmeyi,
 • Enerjinin tedarik süreçlerinde, şirket ekonomisine en az yük getirecek mali tercihleri ve tarife analizlerini yapmayı ve enerji piyasalarını yakından takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım ve projelendirme aşamalarından başlamak üzere ürün, ekipman ve hizmet satın almalarının tümünde enerji verimlilik kriterlerine uymayı,
 • Enerji kullanımında yenilenebilir enerji kaynakları payının artırılmasına, yerli ve milli enerji teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler yürütmeyi,
 • Enerji performansını, referans enerji tüketimleri bazında sürekli iyileştirerek, küresel ısınma sonucu iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı,
 • Kamu kurumları, müşteriler, bağımsız otoriteler ve yüklenici firmalar ile enerji yönetimi konularında ortak değer ve fayda üretecek sonuçlar oluşturmayı,
 • Enerji kaynaklarının tüketimi ve enerji verimliliği konularında, çalışanların ve toplum bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütmeyi,
 • Ar-Ge kapsamında planlanan proje ve faaliyetler için gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni proseslerde enerji verimliliğini ön planda tutmayı taahhüt ederiz.


Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası
Kent içi raylı toplu taşımacılık işini icra eden Metro İstanbul; bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla tâbi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerinden, anlaşmalardan doğan şartlardan veya iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirir.

Tüm bu yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıda belirtilen ilkelere uyacağını taahhüt eder.

 • Çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlar.
 • Bilginin bütünlüğü, gizliliği, yetkiler dâhilinde erişilebilirliği ve sürekliliği korunur.
 • Kendi bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskler değerlendirilerek etkin bir risk yönetimi uygulanır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetler sunulur.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynaklarını tahsis eder, sistemin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Metro İstanbul’a ait istasyon, yerleşke ve dış birimlerin güvenilirliğini ve itibarını korur.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tedbirler alır, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlar, kontrol eder ve olası ihlal durumlarında gerekli görülen yaptırımları uygular.
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltacak önlemler alır, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korur ve iyileştirir.
 • Gerçekleştirilen bilgi güvenliği çalışmalarının kendi iç denetimleri ile veya bağımsız üçüncü taraf kurumlarca yasalara ve standartlara uygunluğunu tespit etmek için denetlenmesi sağlar.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimler aldırır.